ALGEMENE VOORWAARDEN vanNivo

 

Artikel 1 Definities

In onderstaande voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtnemer: vanNivo, statutair gevestigd te Molenlaan 11B, 1422 XN te Uithoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69099294,
  • Opdrachtgever: iedere wederpartij die met Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat,
  • Algemene voorwaarden: het samenstel van voorwaarden die tussen partijen gelden,
  • Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Opdrachtgever (B2B en B2C) en Opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst,
  • Producten: de handelswaar van Opdrachtnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten met betrekking tot de levering van vlees, gevogelte en wild.

2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de Opdrachtnemer zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.5 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen/offertes

3.1 Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genomen.

3.2 Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.4 Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten.  Als de Opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Opdrachtnemer niet.

3.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

– de prijs inclusief of exclusief belastingen;

– de eventuele kosten van aflevering;

– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 4 Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst bindt Opdrachtnemer, ook indien van hem een offerte is uitgegaan en deze door Opdrachtgever is aanvaard, nadat Opdrachtnemer de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft ontvangen.

4.2 Een wijziging in en/of een aanvulling op een overeenkomst verbindt Opdrachtnemer pas nadat hij uitdrukkelijk schriftelijk met die wijziging of aanvulling heeft ingestemd. Als instemming met die wijziging of aanvulling geldt ook het daadwerkelijk maken van een begin van uitvoering van die wijziging of aanvulling.

4.3 Opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

Artikel 5 Prijzen

5.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten voor consumenten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten voor ondernemers zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan is Opdrachtgever gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Opdrachtnemer.

5.4 Kosten die voor Opdrachtnemer aan een verplichting tot het terugnemen en/of verwerken van verpakkingsmateriaal verbonden zijn, kan Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening brengen.

5.5 Verpakkingsmateriaal, dat in aanmerking komt voor hergebruik (zoals kratten) blijft te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer en dient door de Opdrachtgever te worden teruggegeven. Blijft de Opdrachtgever daarmee in gebreke dan zullen alle kosten verbonden aan de vervanging van dat materiaal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Betaling

6.1 Opdrachtnemer doet aan Opdrachtgever bij of na de aflevering een factuur toekomen met vermelding van de voor de (deel)levering verschuldigde prijs. Opdrachtgever is verplicht die prijs zonder korting en binnen dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum te betalen hetzij contant, hetzij door de prijs te doen bijschrijven op een door Opdrachtnemer aangegeven bankrekening.

6.2 Klachten over ontvangen facturen dienen binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden ingediend. Deze klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

6.3 Opdrachtnemer kan, indien hij daartoe aanleiding ziet, gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde prijs vóór of bij de aflevering verlangen of vóór of bij de aflevering een zekerheid voor de betaling van de verschuldigde prijs verlangen. Wordt de vooruitbetaling c.q. de zekerheid niet binnen de door Opdrachtnemer gestelde termijn ontvangen dan is Opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

6.4 In het geval ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd, surseance van betaling wordt verleend of hij in staat van faillissement wordt verklaard, of in het geval dat Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of overdraagt, wordt al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is direct ten volle opeisbaar.

6.5 Bij niet-tijdige betaling van de verschuldigde prijs is Opdrachtgever door het enkele overschrijden van de voor betaling geldende termijn van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf het overschrijden van de termijn tot de dag van volledige betaling is Opdrachtgever over het verschuldigde maar niet betaalde deel van de prijs een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente.

6.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat volledige betaling van het verschuldigde is ontvangen. Vindt volledige betaling van het verschuldigde ook niet plaats binnen een door Opdrachtnemer gestelde nadere termijn dan is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd eventuele andere rechten van Opdrachtnemer, waaronder in het bijzonder zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten die Opdrachtnemer in of buiten rechte maakt in verband met enig tekortschieten van Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen, komen geheel voor rekening van Opdrachtnemer.

Artikel 7 Levering

7.1 Een leveringstermijn vangt aan direct na het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer een vooruitbetaling of een andere zekerheid voor de betaling verlangt. De leveringstermijn gaat in het laatste geval pas in als de vooruitbetaling c.q. de zekerheid is ontvangen.

7.2 Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn betekent niet dat Opdrachtnemer direct in verzuim is. Opdrachtnemer is pas in verzuim indien hij ook niet levert binnen een hem schriftelijk gestelde nadere en redelijke termijn.

7.3 Opdrachtgever kan de overeenkomst wegens een aan Opdrachtnemer toe te rekenen termijnoverschrijding, en nadat Opdrachtgever Opdrachtnemer een nadere termijn heeft gegeven, ontbinden voor zover de overeenkomst nog niet is nagekomen en instandhouding van het nog niet nagekomen deel van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

7.4 Opdrachtnemer is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen.

7.5 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de producten op het adres van Opdrachtgever geleverd.

Artikel 8 Overgang van eigendom

8.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien Opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigd is, heeft voldaan.

8.2 Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering aan Opdrachtgever over.

8.3 Als Opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet geheel nakomt, is Opdrachtnemer gerechtigd de hem nog in eigendom toebehorende producten terug te nemen, zonder dat hij tot enige vergoeding is gehouden. Alle kosten hierbij zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 Kwaliteit van het product

9.1 De afgeleverde producten gelden als kwalitatief deugdelijk indien zij voldoen aan de wettelijk geldende kwaliteitseisen, en indien zij voldaan aan de overeenkomst alsmede geschikt zijn voor het gebruik dat Opdrachtgever beoogd.

9.2 Opdrachtgever dient de producten bij aflevering direct te onderzoeken. Als Opdrachtgever van mening is dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, dient hij Opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk, maar in geval het niet-bevroren vlees betreft, binnen vierentwintig (24) uur en in geval het bevroren vlees betreft binnen tweeënzeventig (72) uur en, in geval van andere producten, binnen tien (10) kalenderdagen na afgifte schriftelijk of mondeling in kennis stellen. Niet-naleving van de meldingsplicht brengt verval met zich mee van alle rechten in verband met tekortkomingen, die bij grondig en deskundig onderzoek hadden kunnen worden ontdekt.

9.3 Opdrachtnemer kan in het geval de producten bewezen niet aan de overeenkomst voldoen en dit aan Opdrachtnemer te wijten is, de producten vervangen door nieuwe producten of aan Opdrachtgever de factuurwaarde retourneren.

9.4 Gewichtsverlies door koeling of bevriezing wordt niet als tekortkoming aangemerkt indien het gewichtsverlies niet meer dan één (1) procent bedraagt.

9.5 Opdrachtgever kan de overeenkomst alleen dan wegens tekortkomingen die voor rekening van Opdrachtnemer komen, ontbinden als hij Opdrachtnemer na een schriftelijke aanmaning een redelijke termijn heeft gegund om de tekortkomingen op te heffen en instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden gevergd.

9.6 Indien Opdrachtgever (de consument) bij nader inzien een product niet af wil nemen dan kan het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Opdrachtnemer terug gezonden worden tenzij het product aan bederfelijkheid onderhevig is. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van Opdrachtgever komen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid voor schade

10.1 Opdrachtnemer vergoedt alleen die schade waarvan Opdrachtgever aantoont dat deze het directe gevolg is van een gebeurtenis waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is ten opzichte van Opdrachtgever. De schade is beperkt tot de factuurwaarde, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is in geen geval gehouden tot vergoeding van gevolgschade, zoals omzetschade of winstderving.

10.2 Opdrachtnemer kan in geval van overmacht de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.3 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.4 De schade dient direct maar in ieder geval binnen zeven (7) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld.

10.5 Een aan Opdrachtgever toekomende vordering tot schadevergoeding verjaart met het verstrijken van een termijn van twaalf (12) maanden na de afgifte van de producten.

10.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle schadevorderingen van derden in verband met door Opdrachtnemer aan hem geleverde producten tenzij deze voor rekening van Opdrachtnemer komt.

Artikel 11 Niet nakoming

11.1 Indien Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen naar de Opdrachtgever dan kan dat tekortschieten niet aan Opdrachtnemer worden toegerekend, als het tekortschieten het gevolg is van een omstandigheid die niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen is, zoals bijvoorbeeld: oorlog, sabotage, brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen, storing in de energievoorzieningen, ernstige bedrijfsstoring, staking, tekort aan grondstoffen, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, niet of niet-tijdig presteren van toeleveranciers en het optreden van epidemische dierziektes.

11.2 Als Opdrachtnemer de overeenkomst tijdelijk (30 dagen) in het geheel niet kan nakomen door een omstandigheid die hem niet kan worden toegerekend, worden de wederzijdse verplichtingen van het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst opgeschort. Na 30 dagen kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden.

Indien Opdrachtnemer de overeenkomst gedeeltelijk niet kan nakomen door een omstandigheid die hem niet kan worden toegerekend, dan kan de overeenkomst slechts voor dat deel worden ontbonden.

Artikel 12 Privacy

12.1 Opdrachtnemer verwerkt gegevens. Op de website van Opdrachtnemer is een Privacyverklaring gepubliceerd.

Artikel 13 Slotbepalingen

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen zullen in eerste instantie minnelijk, of via mediation, worden opgelost, Indien dit niet tot een oplossing leidt dan is uitsluitend de rechter binnen het Arrondissement waarin Opdrachtnemer is gevestigd, bevoegd.